ജില്ലകള്‍തോറും പട്ടയ മേളകള്‍ നടത്തും: റവന്യൂ മന്ത്രി