ഇടുക്കിയില്‍ പതിനായിരത്തോളം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 30ന് മുമ്പ് പട്ടയം നല്‍കും : റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍