ലോ അക്കാദമി ഭൂമി പ്രശ്‌നം അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷിക്കും – റവന്യൂ മന്ത്രി