പട്ടയം വേഗത്തില്‍ അനുവദിക്കണം : മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍