തിയതി  വിഷയം  തലക്കെട്ട്‌  ഓര്‍ഡര്‍/രേഖ 
02-08-2022 ദുരന്ത നിവാരണ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ദൈനംദിന   റിപ്പോർട്ട് 02.08.2022 NATURAL CALAMITY NOTES 1 (1)
02-08-2022 ദുരന്ത നിവാരണ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ക്യാമ്പ്‌ ഡീടെല്‍സ്  camp-udation
01-03-2023 കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 304 പ്രകാരം ബഹു.എം.എൽ.എ.,ശ്രീ. എം. നൗഷാദ് ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /mla-mr-m-naushad/
01-03-2023 കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ 62-ാം ചട്ടപ്രകാരം ബഹു: റവന്യൂ വകുപ്പ്‌ മന്ത്രി, 01.03.2023-ൽ മറൂപടി നൽകുന്നതിനായി, ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിനുള്ള മറുപടി സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /mrs-kanathil-jamila-mla/
01-03-2023 പാലക്കാട് – കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ വായകക്കെടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്കും, ലക്ഷം വീട് കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അഡ്വ പി ടി എ റഹീം എം.എൽ.എ നിയമസഭാ ചട്ടം 304 പ്രകാരം ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /adv-pta-rahim-mla/
02-03-2023 02.03.2023-ലെ മറുപടിയ്ക്ക് കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടം 304 പ്രകാരം
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം.എൽ.എ. ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി. 
സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി /mr-sebastian-kulatungal-mla/