തിയതി  വിഷയം  തലക്കെട്ട്‌  ഓര്‍ഡര്‍/രേഖ 
02-08-2022 ദുരന്ത നിവാരണ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ദൈനംദിന   റിപ്പോർട്ട് 02.08.2022 NATURAL CALAMITY NOTES 1 (1)
02-08-2022 ദുരന്ത നിവാരണ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ക്യാമ്പ്‌ ഡീടെല്‍സ്  camp-udation