ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ 140, രണ്ടാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 2333670, 2327068
മൊബ്: 9400006300
ഇ-മെയിൽ: min.rev@kerala.gov.in
ഗ്രേസ്,
കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം,
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 2314435, 2314436
സൺ ഓഫ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനോൻ,
പുളിക്കൽ ഹൗസ്,
അന്തിക്കാട്.പി.ഒ

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ്  മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.വി.മനോജ് 0471-2518187 9400006700
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സുനിൽ ടി.ആർ. 0471-2518317 9446484801
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മധു ജെ. 0471-2518575 9447725081
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ.പി.ജയദീപ് 0471-2518988 8606883111
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ്രവീൺ കുമാർ എസ്. 0471-2518932 9744130380
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് വി.ആർ. 0471-2518056 9995484519
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ശിവകുമാർ പി. 0471-2518987 9447108954
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വി.ജെ.ബെന്നി 0471-2518595 9947885654
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ഷാജു സി.കെ. 0471-2518056 7592840215

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ജയപ്രകാശ്.വി.ആർ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ: 2518056
മൊബ്: 9995484519
ഇ-മെയിൽ: nandanamjp@gmail.com

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി കെ.പി.ജയദീപ്
അഡിഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ: 2518988
മൊബ്: 8606883111
ഇ-മെയിൽ: kpjayadeep@gmail.com