നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
3 03-06-2022 ജനയുഗം 
4 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
5 21-06-2022 കേരള കൗമുദി
6 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
7 03-06-2022 മലയാള മനോരമ 
8 13-06-2022 മാതൃഭൂമി
9 02-07-2022 കേരള കൗമുദി
10 01-07-2022 മാതൃഭൂമി
11 01-10-2022 മാതൃഭൂമി
12 07-10-2022 മാതൃഭൂമി
13  07-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
14  07-10-2022 കേരള കൗമുദി
15  12-10-2022  മലയാള മനോരമ 
14 28-09-2022 ജനയുഗം 
15 13-10-2022 മലയാള മനോരമ 
16 13-10-2022 മലയാള മനോരമ 
17 14-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
18  14-10-2022  മാധ്യമം 
19 06-09-2022  മലയാള മനോരമ 
20 20-09-2022 ജനയുഗം 
21 17-10-2022 കേരള കൌമുദി 
22 27-10-2022  മലയാള മനോരമ 
23 27-10-2022 മാധ്യമം 
24 29-10-2022 മാതൃഭൂമീ 
25 31-10-2022 കേരള കൌമുദി 
26 01-11-2022 മലയാള മനോരമ 
27 02-11-2022  മാതൃഭൂമി 
28 02-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
29 04-11-2022  ജനയുഗം 
30 08-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
31 11-11-2022  മംഗളം 
32 14-11-2022  മാതൃഭൂമി 
33 17-11-2022 മലയാള മനോരമ 
34 23-11-2022 ജനയുഗം 
35 26-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
36 05-12-2022 ദീപിക 
37 05-12-2022 ചന്ദ്രിക 
38 08-12-2022 മലയാള മനോരമ 
39 21-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
40 29-12-2022 ജനയുഗം 
41 29-12-2022 ജനയുഗം 
42 10-01-2023 ജനയുഗം 
43 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
44 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
45 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
46 11-01-2023 കേരള കൌമുദി 
47 16-01-2023 മാധ്യമം 
48 25-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
49 30-01-2023 മലയാള മനോരമ 
50 31-01-2023 മാധ്യമം 
51 03-02-2023 മാതൃഭൂമി 
52 08-02-2023 മലയാള മനോരമ 
53 08-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
54 17-02-2023 ജനയുഗം 
55 21-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
56 02-03-2023  മാതൃഭൂമി 
57 08-03-2023  ദേശാഭിമാനി 
58 08-03-2023  ദേശാഭിമാനി 
59 16-03-2023  ദേശാഭിമാനി 
60 05-04-2023 മാതൃഭൂമി 
61 06-04-2023 കേരള കൌമുദി 
62 19-04-255 കേരള കൌമുദി 
63 06-05-2023 മാതൃഭൂമി  
64 10-05-2023 കേരള കൌമുദി
65 10-05-2023  കേരള കൌമുദി
66 10-05-2023  ചന്ദ്രിക 
67 11-05-2023  കേരള കൌമുദി
68 15-05-2023  മലയാള മനോരമ 
69 15-05-2023  മലയാള മനോരമ 
70 15-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
71 15-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
72 17-05-2023  കേരള കൌമുദി
73 24-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
74 31-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
75 01-06-2023  ജനയുഗം 
76 01-06-2023  മാധ്യമം 
77 03-06-2023  മാതൃഭൂമി 
78 20-06-2023 ജനയുഗം 
79 20-06-2023  ജനയുഗം 
80 22-06-2023  മലയാള മനോരമ 
81 26-06-2023  മാതൃഭൂമി 
82 27-06-2023  മാതൃഭൂമി 
83 27-06-2023 കേരള കൌമുദി 
84 28-06-2023 മലയാള മനോരമ 
85 28-06-2023 കേരള കൌമുദി 
86 01-07-2023 ജനയുഗം 
87 05-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
88 06-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
89 06-07-2023 കേരള കൌമുദി 
90 12-07-2023 ജനയുഗം 
91 16-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
92 16-07-2023 ജനയുഗം 
93 17-07-2023 മംഗളം 
94 03-08-2023 മലയാള മനോരമ 
95 03-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
96 10-08-2023 മംഗളം 
97 17-08-2023 മംഗളം 
98 24-08-2023 കേരള കൌമുദി 
99 05-09-2023 ജനയുഗം 
100 16 -09-2023 ദേശാഭിമാനി 
101 16 -09-2023 ജനയുഗം 
102 15 -09-2023 മലയാള മനോരമ 
103 15 -09-2023 ജനയുഗം 
104 05-10-2023 ജനയുഗം 
105 10 -10-2023 ജനയുഗം 
106 10 -10-2023 ഹിന്ദു 
107  11 -10-2023 ജനയുഗം 
108 24-11-2023 ജനയുഗം 
109 28-11-2023  ജനയുഗം 
110      
111      
112      
113      
114      
115      
116      
117      
118      
119      
120      
121      
122      
123