നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
3 03-06-2022 ജനയുഗം 
4 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
5 21-06-2022 കേരള കൗമുദി
6 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
7 03-06-2022 മലയാള മനോരമ 
8 13-06-2022 മാതൃഭൂമി
9 02-07-2022 കേരള കൗമുദി
10 01-07-2022 മാതൃഭൂമി