നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
3 03-06-2022 ജനയുഗം 
4 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
5 21-06-2022 കേരള കൗമുദി
6 06-06-2022 കേരള കൗമുദി
7 03-06-2022 മലയാള മനോരമ 
8 13-06-2022 മാതൃഭൂമി
9 02-07-2022 കേരള കൗമുദി
10 01-07-2022 മാതൃഭൂമി
11 01-10-2022 മാതൃഭൂമി
12 07-10-2022 മാതൃഭൂമി
13  07-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
14  07-10-2022 കേരള കൗമുദി
15  12-10-2022  മലയാള മനോരമ 
14 28-09-2022 ജനയുഗം 
15 13-10-2022 മലയാള മനോരമ 
16 13-10-2022 മലയാള മനോരമ 
17 14-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
18  14-10-2022  മാധ്യമം 
19 06-09-2022  മലയാള മനോരമ 
20 20-09-2022 ജനയുഗം 
21 17-10-2022 കേരള കൌമുദി 
22 27-10-2022  മലയാള മനോരമ 
23 27-10-2022 മാധ്യമം 
24 29-10-2022 മാതൃഭൂമീ 
25 31-10-2022 കേരള കൌമുദി 
26 01-11-2022 മലയാള മനോരമ 
27 02-11-2022  മാതൃഭൂമി 
28 02-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
29 04-11-2022  ജനയുഗം 
30 08-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
31 11-11-2022  മംഗളം 
32 14-11-2022  മാതൃഭൂമി 
33 17-11-2022 മലയാള മനോരമ 
34 23-11-2022 ജനയുഗം 
35 26-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
36 05-12-2022 ദീപിക 
37 05-12-2022 ചന്ദ്രിക 
38 08-12-2022 മലയാള മനോരമ 
39 21-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
40 29-12-2022 ജനയുഗം 
41 29-12-2022 ജനയുഗം 
42 10-01-2023 ജനയുഗം 
43 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
44 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
45 11-01-2023 മാതൃഭൂമി 
46 11-01-2023 കേരള കൌമുദി 
47 16 മാധ്യമം 
48 25 ദേശാഭിമാനി 
49 30 മലയാള മനോരമ 
50 31 മാധ്യമം 
51 03 മാതൃഭൂമി 
52 08 മലയാള മനോരമ 
53 08 ദേശാഭിമാനി 
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63